Ocean Hill Village Incomex Sài Gòn- Khánh Hòa    

Ocean Hill Village Incomex Sài Gòn- Khánh Hòa        
Dịch vụ: Giám sát hạ tầng và kiểm tra thiết kế