Cải tạo nâng cấp Sunrise Nha Trang Hotel

Cải tạo nâng cấp Sunrise Nha Trang Hotel

 

1. Khách hàng: Công ty CP Tân Việt

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: cải tạo 100 giường

4. Dịch vụ:

– Giám sát thi công

– Kiểm tra BOQ

– Tư vấn đấu thầu