Hot news

LỄ KỶ NIỆM 150 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN APAVE CỘNG HÒA PHÁP

Năm 2017 là mt năm đc bit, đánh du 150 hình thành và phát trin ca Tp đoàn APAVE - Cng hòa Pháp, Tp đoàn hàng đu ti Châu Âu và trên thế gii v kim soát ri ro. Đây là mt s kin quan trng và mang ý nghĩa ln lao đi vi Tp đoàn cũng như toàn th các công ty con APAVE trên toàn thế gii.

 

 

Ngày 14/3 va qua, phái đoàn Zone 5 gm các lãnh đo ca APAVE Châu Á – Thái Bình Dương và các công ty con ti khu vc Châu Á: APAVE Japan, APAVE China, APAVE Myanmar, APAVE Malaysia, APAVE Singapore đã đến Paris tham d l k nim trng th này, dn đu là Phó Tng Giám đc APAVE International kiêm Tng Giám đc APAVE Châu Á – Thái Bình Dương – Tiến sĩ Nguyn Công Phú.

Trong khuôn kh chương trình ca l k nim, đoàn đã gp g, trao đi vi các công ty con và chi nhánh ca APAVE trên toàn thế gii v các dch v và năng lc trên nhiu lĩnh vc như Đường st, CE Marking, Xây dng, Pháp lý cp Tp đoàn.... Các bui làm vic đã m ra nhiu cơ hi hp tác, h tr ln nhau, tn dng mng lưới và tính quc tế ca Tp đoàn.

 

 

Bên cnh đó, đoàn đã tham gia hi tho gii thiu v d án Phoebus do APAVE International t chc. Đây là mt phn mm đã được khi đng t năm 2016 nhm chun hóa toàn b các hot đng ca các Công ty con ngoài Pháp, t qun lý mi quan h vi khách hàng (CRM), báo giá, trin khai thc hin đến xut hoá đơn, thu tin... Các công ty thành viên thuc APAVE International s có chung mt nn tng qun tr, chun hoá đánh giá ca các chuyên gia, chun hoá phương thc trin khai và các giá tr gia tăng vi khách hàng... Không ch vy, đây còn là mt công c marketing nâng cao v thế ca các công ty con trong tp đoàn.

L k nim chính thc din ra vào ngày 17/3/2017 ti khách sn 5 sao Pullman ngay trung tâm Paris, đón gn 300 người t khp các công ty APAVE trên toàn thế gii v tham d, vi ni dung tp trung vào nhng vn đ có tính tng th và nhng mc tiêu cn thng nht trong toàn Tp đoàn nhm mc tiêu nâng cao cht lượng dch v, gi vng uy tín APAVE trên toàn thế gii, xng đáng vi “S mnh ca s tin cy”.

Ly hình nh chiếc lá cây Gingko Bibola - mt loài cây mng manh nhưng mnh m, sng và vươn lên trong mi hoàn cnh làm biu tượng xuyên sut l k nim, Ban Lãnh đo Tp đoàn mun nhn gi đến mi thành viên APAVE “Hãy biết thích nghi đ trường tn"!

 

APAVE Châu Á – Thái Bình Dương tham dự lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Tập đoàn APAVE

Năm 2017 là một năm đặc biệt, đánh dấu 150 hình thành và phát triển của Tập đoàn APAVE - Cộng hòa Pháp, Tập đoàn hàng đầu tại Châu Âu và trên thế giới về kiểm soát rủi ro. Đây là một sự kiện quan trọng và mang ý nghĩa lớn lao đối với Tập đoàn cũng như toàn thể các công ty con APAVE trên toàn thế giới.

Ngày 14/3 vừa qua, phái đoàn Zone 5 gồm các lãnh đạo của APAVE Châu Á – Thái Bình Dương và các công ty con tại khu vực Châu Á: APAVE Japan, APAVE China, APAVE Myanmar, APAVE Malaysia, APAVE Singapore đã đến Paris tham dự lễ kỷ niệm trọng thể này, dẫn đầu là Phó Tổng Giám đốc APAVE International kiêm Tổng Giám đốc APAVE Châu Á – Thái Bình Dương – Tiến sĩ Nguyễn Công Phú.

Trong khuôn khổ chương trình của lễ kỷ niệm, đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với các công ty con và chi nhánh của APAVE trên toàn thế giới về các dịch vụ và năng lực trên nhiều lĩnh vực như Đường sắt, CE Marking, Xây dựng, Pháp lý cấp Tập đoàn.... Các buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng mạng lưới và tính quốc tế của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, đoàn đã tham gia hội thảo giới thiệu về dự án Phoebus do APAVE International tổ chức. Đây là một phần mềm đã được khởi động từ năm 2016 nhằm chuẩn hóa toàn bộ các hoạt động của các Công ty con ngoài Pháp, từ quản lý mối quan hệ với khách hàng (CRM), báo giá, triển khai thực hiện đến xuất hoá đơn, thu tiền... Các công ty thành viên thuộc APAVE International sẽ có chung một nền tảng quản trị, chuẩn hoá đánh giá của các chuyên gia, chuẩn hoá phương thức triển khai và các giá trị gia tăng với khách hàng... Không chỉ vậy, đây còn là một công cụ marketing nâng cao vị thế của các công ty con trong tập đoàn.

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 17/3/2017 tại khách sạn 5 sao Pullman ngay trung tâm Paris, đón gần 300 người từ khắp các công ty APAVE trên toàn thế giới về tham dự, với nội dung tập trung vào những vấn đề có tính tổng thể và những mục tiêu cần thống nhất trong toàn Tập đoàn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín APAVE trên toàn thế giới, xứng đáng với “Sứ mệnh của sự tin cậy”.

Lấy hình ảnh chiếc lá cây Gingko Bibola - một loài cây mỏng manh nhưng mạnh mẽ, sống và vươn lên trong mọi hoàn cảnh làm biểu tượng xuyên suốt lễ kỷ niệm, Ban Lãnh đạo Tập đoàn muốn nhắn gửi đến mọi thành viên APAVE “Hãy biết thích nghi để trường tồn"!

 

Chuyến công tác của Chủ tịch Tập đoàn APAVE tại Campuchia

Trong chiến lược phát trin, m rng th trường ca APAVE ti khu vc Châu Á – Thái Bình Dương, nhn thy Campuchia là mt th trường nhiu tim năng, sau mt thi gian chun b, Ch tch Tp đoàn APAVE – ông Mainet, Ch tch APAVE International - ông Lê Văn Phúc, Tng Giám đc APAVE Châu Á – Thái Bình Dương – TS. Nguyn Công Phú cùng mt s lãnh đo ca APAVE Châu Á – Thái Bình Dương đã có chuyến làm vic ti Phnom Penh – Th đô ca Campuchia trong vòng 3 ngày, 23, 24 & 25/11/2016. Đoàn đã được ông H.E.Vin Sopheat – Quc V Khanh Hoàng gia Campuchia đón tiếp theo nghi l ngoi giao cp nhà nước.

 

Tên: IMG_5832.jpg
Xem: 564
KT: 96,2 KB

Trong 3 ngày làm vic, đoàn đã làm vic vi Văn phòng chính ph, B Xây dng và khách hàng Total Campuchia, gp g nhiu quan chc cp cao ti Campuchia.

Ti các bui làm vic, đoàn đã gii thiu v Tp đoàn APAVE vi 150 năm kinh nghim trong lĩnh vc kim soát ri ro, 20 năm hin din và trưởng thành ti Vit Nam. Hai bên đã chia s, tìm hiu v mc tiêu phát trin ca đt nước chùa tháp đ thiết lp các mi quan h, hp tác.

 

Vi tri thc, kinh nghim ca APAVE, APAVE s đng hành cùng chng đường phát trin ca Campuchia. Tôn ch ca APAVE là luôn đng hành ti mi đt nước mà APAVE đến, hun luyn và đào to đi ngũ nhân s đa phương đ có th t tin tác nghip và cng hiến cho đt nước.

 

Chuyến công tác đt nn móng ti Campuchia ca Ban lãnh đo cp cao Tp đoàn đã thành công tt đp, ha hn chi nhánh APAVE Campuchia s sm được thành lp đ APAVE có th cung cp nhiu dch v cho th trường tim năng này.

Chuyến công tác của Chủ tịch Tập đoàn APAVE và Ban lãnh đạo APAVE Châu Á – Thái Bình Dương tại Campuchia

 

Trong chiến lược phát triển, mở rộng thị trường của APAVE tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhận thấy Campuchia là một thị trường nhiều tiềm năng, sau một thời gian chuẩn bị, Chủ tịch Tập đoàn APAVE – ông Mainet, Chủ tịch APAVE International - ông Lê Văn Phúc, Tổng Giám đốc APAVE Châu Á – Thái Bình Dương – TS. Nguyễn Công Phú cùng một số lãnh đạo của APAVE Châu Á – Thái Bình Dương đã có chuyến làm việc tại Phnom Penh – Thủ đô của Campuchia trong vòng 3 ngày, 23, 24 & 25/11/2016. Đoàn đã được ông H.E.Vin Sopheat – Quốc Vụ Khanh Hoàng gia Campuchia đón tiếp theo nghi lễ ngoại giao cấp nhà nước.

Trong 3 ngày làm việc, đoàn đã làm việc với Văn phòng chính phủ, Bộ Xây dựng và khách hàng Total Campuchia, gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao tại Campuchia.

Tại các buổi làm việc, đoàn đã giới thiệu về Tập đoàn APAVE với 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro, 20 năm hiện diện và trưởng thành tại Việt Nam. Hai bên đã chia sẻ, tìm hiểu về mục tiêu phát triển của đất nước chùa tháp để thiết lập các mối quan hệ, hợp tác.

Với tri thức, kinh nghiệm của APAVE, APAVE sẽ đồng hành cùng chặng đường phát triển của Campuchia. Tôn chỉ của APAVE là luôn đồng hành tại mỗi đất nước mà APAVE đến, huấn luyện và đào tạo đội ngũ nhân sự địa phương để có thể tự tin tác nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Chuyến công tác đặt nền móng tại Campuchia của Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn chi nhánh APAVE Campuchia sẽ sớm được thành lập để APAVE có thể cung cấp nhiều dịch vụ cho thị trường tiềm năng này.

APAVE KÝ HĐ TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH VIỆT ĐỨC

Sáng ngày 2-11-2016, tại 12A Hai Bà Trưng - Hà Nội, Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức (Ban QLDA) đã ký kết Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị với Tập đoàn APAVE Pháp cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự có mặt nhiều Lãnh đạo cấp cao giữa các bên. Đại diện Ban Quản lý dự án có ông Phan Quang Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục đào tạo, Giám đốc (Ban QLDA) cùng các cộng sự. Về phía APAVE, đại diện có TS. Nguyễn Công Phú - Phó Tổng Giám đốc APAVE International, Tổng Giám đốc APAVE Châu Á - Thái Bình Dương và nhiều thành viên Ban Lãnh đạo công ty.

 

APAVE Châu Á – Thái Bình Dương với năng lực và uy tín của mình đã trúng thầu gói Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư.


Hai bên giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ

 

Dự án "Xây dựng Trường Đại học Việt Đức" vốn vay của Ngân hàng Thế giới sau gần 2 năm thực hiện với sự nỗ lực hợp tác chặt chẽ của Chính phủ hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (trực tiếp là bang Hessen), hai Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu xây dựng Dự án của các chuyên gia tư vấn Đức. Dự án đã được các cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt và đàm phán với Ngân hàng Thế giới (World Bank). 


Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức 

Trường đại học Việt Đức được xây dựng trên khu đất rộng hơn 50 ha tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) là 180,4 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 20,2 triệu USD. Quy mô dự án gồm các hạng mục như: Khu học thuật, Thư viện, Khu ký túc xá, Nhà ở giảng viên, Khu hành chính và các công trình trình tiện ích khác đáp ứng quy mô đào tạo 12.000 sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quang Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục đào tạo, Giám đốc (Ban QLDA) dự án Trường Đại học Việt - Đức là ngôi trường rất đặc biệt, được ra đời trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam với Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ là xây dựng một số trường đại học xuất sắc cung cấp chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam. Ông tin tưởng khi lựa chọn thương hiệu mạnh APAVE cho sự bảo chứng về chất lượng, an toàn. Ông mong APAVE sẽ cung cấp những chuyên gia giỏi, bảo đảm việc hoàn thành đúng tiến độ tại dự án.


ông Phan Quang Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục đào tạo, Giám đốc (Ban QLDA) 

Thay mặt APAVE, TS. Nguyễn Công Phú - Phó Tổng Giám đốc APAVE International, Tổng Giám đốc APAVE Châu Á - Thái Bình Dương cảm ơn sự tin tưởng của chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức. Với lịch sử gần 150 năm của Tập đoàn APAVE Pháp cùng với sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Giám sát, Ông cam kết sẽ trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, bền vững, an toàn cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức. 


TS. Nguyễn Công Phú - Phó Tổng Giám đốc APAVE International, Tổng Giám đốc APAVE Châu Á - Thái Bình Dương 


Lãnh đạo hai bên ký kết hợp đồng
Hai Lãnh đạo bắt tay đánh dấu sự thành công của lễ ký kết 

APAVE cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát tại DA khu Công nghiệp Đồng Văn 4

Sáng ngày 11/11/2016, tại Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam, Tổng công ty Viglacera đã tiến hành lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Văn 4. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự có mặt của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Viglacera; Ông Trần Xuân Hùng, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera và nhiều vị Lãnh đạo Trung Ương và địa phương. Đại diện APAVE có Phó Tổng Giám đốc Phạm Đức Chương; Phó Giám đốc khối Năng lực Bắc ông Nguyễn Hoàng Anh; Trưởng dự án KCN Đồng Văn 4 ông Lê Việt Hải.Khu công nghiệp Đồng Văn 4 Viglacera có vị trí địa lý thuận lợi nằm ngay trên quốc lộ 38, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 1 đi Hà Nội chưa đến 1h và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối đến cảng biển. Dự án đầu tư KCN Đồng Văn 4 có tổng số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng cho giai đoạn 1, diện tích 300ha, nâng tổng số diện tích đất Khu công nghiệp của Viglacera lên tới 4.030 ha.


Toàn cảnh dự án KCN Đồng Văn 4

APAVE Châu Á – Thái Bình Dương với năng lực và uy tín của mình đã trúng thầu gói Tư vấn Giám sát thi công xây dựng tại dự án Khu công nghiệp Đồng Văn 4 do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Trao đổi với PTGĐ Phạm Đức Chương, Ông Trần Xuân Hùng, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera mong muốn đồng hành cùng APAVE trong giai đoạn tiếp tiếp của dự án cũng như các dự án trong tương lai.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định đầu tư xây dựng KCN Đồng Văn 4 là một tầm nhìn đúng đắn. 


Ông Trần Xuân Hùng, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera cho biết Khu công nghiệp Đồng Văn 4 Viglacera có vị trí địa lý thuận lợi nằm ngay trên quốc lộ 38, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 1 đi Hà Nội chưa đến 1 h và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối đến cảng biển. Bên cạnh đó, nguồn lao động dồi dào với gần 500 nghìn lao động của tỉnh và hơn 4 triệu lao động có thể thu hút từ các tỉnh lân cận.


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu

 

APAVE tham dự Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 2016

Sáng ngày 29/10/2016, APAVE Châu Á – Thái Bình Dương tham dự Hội nghị Công bố 2016 – Chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp theo chuẩn mực đánh giá quốc tế độc lập do Viện Nghiên cứu Kinh tế phối hợp cùng Diễn đàn Liên kết thương mại toàn cầu Global GTA tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Thông tấn xã Việt Nam, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung thay mặt APAVE nhận hai Chứng nhận chỉ số năng lực cạnh tranh về thương hiệu hàng đầu - Top Brands 2016 và Chứng nhận chỉ số năng lực cạnh tranh về quản lý chất lượng – QMix 100:2016


Hiện diện tại Hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ James Christopher Leahy - Giảng viên cấp cao và Tư vấn chiến lược trường Đại học Quốc tế Eastern/Tư vấn Chiến lược đề án Liên minh Thương mại toàn cầu – Global Trade Alliance; Ông Phan Thế Anh – Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Công tác phía Nam – Bộ Công thương Việt Nam; Ông Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ông Vương Đình Ngân – Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương tại TP. HCM, cố vấn dự án phát triển quản lý doanh nghiệp và đánh giá Quốc tế độc lập tại Việt Nam; Tiến sĩ Ngô Quảng Biên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế; Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thường trực Liên minh Thương mại Global GTA, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế; Ông Lê Phước Kiệm – Giám đốc Quốc gia, Tổ chức Đánh giá & Chứng nhận InterConformity (CHLB Đức) tại Việt Nam.

Về phía APAVE có Tổng Giám đốc Tập sự, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Nam Trần Nam Trung và bà Vũ Thị Vân Dung – Trợ lý đối ngoại & marketing Giám đốc khu vực Nam.

Chỉ số năng lực cạnh tranh là một trong những giải pháp ứng dụng thiết thực cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ theo hướng quản lý chất lượng quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập. Trong phạm vi kết quả khảo sát, báo cáo năng lực trong năm 2016 theo chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 2016, có 125 doanh nghiệp đã áp dụng quy trình quản lý phát triển chỉ số TOP BRANDS 2016; 25 doanh nghiệp đã áp dụng quy trình phát triển chỉ số về quản lý chất lượng Qmix 100:2016 và các doanh nghiệp cam kết cải tiến và duy trì theo quy trình giám sát định kỳ hàng năm.

APAVE Châu Á – Thái Bình Dương với năng lực và uy tín của mình đã đạt hai chứng nhận: Chứng nhận chỉ số năng lực cạnh tranh về thương hiệu hàng đầu - Top Brands 2016 và Chứng nhận chỉ số năng lực cạnh tranh về quản lý chất lượng – QMix 100:2016. Do Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú bận công tác, được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Tập sự/Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung đã thay mặt APAVE Châu Á – Thái Bình Dương nhận giải thưởng uy tín này.

 


Tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh về thương mại bao gồm việc doanh nghiệp phải đảm bảo các yếu tố thỏa mãn nhu cầu khách hàng thông qua việc xây dựng các quy trình quản lý chất lượng. Doanh nghiệp phải có các công cụ cải tiến hiệu quả để xây dựng và duy trì hệ thống chất lượng theo chuẩn mực quốc tế đồng thời đảm bảo năng lực quản lý toàn diện trong quá trình hợp tác liên kết, liên minh thương mại.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh về thương mại ra đời dựa trên cơ sở năm 2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế được Ủy ban Liên minh Thương mại Toàn cầu - Global GTA chọn làm đối tác chiến lược để khảo sát, đánh giá, công nhận năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của khảo sát, báo cáo này là hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp doanh nghiệp trong nước tăng cường cạnh tranh, phát triển bền vững mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Nam Trần Nam Trung và bà Vũ Thị Vân Dung – Trợ lý đối ngoại & marketing Giám đốc khu vực Nam


Thông tin tập đoàn Read more

 

Đô thị kiến trúc: hạn chế các trục trặc kỹ thuật. Hợp đồng tư vấn xây dựng của Đô thị kiến trúc và di sản

 

Một phương thức giao thông mới của Paris tôn trọng môi trường và an toàn cho n...

Bài viết chuyên gia Read more


TBKTSG  - Quản trị có triết lý không? Câu trả lời là có. Bởi lẽ doanh nghiệp là một thực thể cấu tạo từ những con người. Có con người là có triết lý. Nói gọn ghẽ, đó là triết lý để tư duy và hành động.

 ...

Đón đầu tái phát triển kinh tế Read more

Ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp do phái nữ lãnh đạo, hoặc phái nữ được bổ nhiệm vào ban điều hành doanh nghiệp. Điều này minh chứng được sự bình đẳng đối với phái nữ trên mọi mặt trận, và thực tế, họ ...

Vượt khủng hoảng Read more

Trong thời kì khủng hoảng kinh tế/ tài chính toàn cầu có thể đưa một doanh nghiệp đến tình cảnh phá sản “tức thì”, thế mà chính ngay trong doanh nghiệp đó một số lãnh đạo hay cán bộ chủ chốt vẫn giữ một phong t...

Các khóa đào tạoXem thêm
Tuyển dụngXem thêm
Các chứng chỉXem thêm

Danh mục dịch vụ

Tư vấn xây dựng
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Thẩm tra thiết kế
2. Thẩm tra tổng dự toán
3. Tư vấn đấu thầu
4. Giám sát thi công
5. Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT
6. Chứng nhận phù hợp chất lượng
B. TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Quản lý dự án
2. Điều hành dự án
C. HỖ TRỢ KỸ THUẬT
1. Tư vấn, cải tạo nâng cấp
2. Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục
D. CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
2. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng trong quá trình thi công (yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống, chất lượng hoàn thiện)
Giám định công nghiệp
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
1. Thẩm tra thiết kế
2. Giám định, giám sát thi công các bồn bể, bình chứa, đường ống áp lực và kết cấu thép
3. Giám sát quá trình sơn
4. Kiểm tra công tác bảo trì nhà máy (Khảo sát trực quan, kiểm tra không phá hủy)
5. Giám sát đại diện Chủ đầu tư
6. Cấp giấy chứng nhận chất lượng – Dán nhãn CE
B. GIÁM SÁT TRONG CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU
1. Giám sát đóng mới và sửa chữa tàu
2. Đo chiều dày vỏ tàu
C. GIÁM ĐỊNH CÔNG TÁC HÀN
1. Tư vấn thiết lập & chứng nhận quy trình Hàn
2. Tư vấn quá trình sản xuất hàn
3. Đào tạo, đánh giá, chứng nhận thợ hàn
4. Giám sát xử lý nhiệt khi hàn
D. GIÁM SÁT CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
1. Giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị các hạng mục.
2. Giám sát xây dựng nhà máy
3. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác tháo dỡ các công trình hạt nhân (tính bền vững của công trình, an toàn, môi trường…)
4. Đào tạo vận hành an toàn và kiểm soát rủi ro
5. Kiểm soát các thiết bị áp lực (PE) và các thiết bị áp lực hạt nhân (NPE)
6. Hỗ trợ kỹ thuật (Quản lý hệ thống tài liệu nội bộ, hỗ trợ bảo trì các thiết bị áp lực và các thiết bị áp lực hạt nhân, hỗ trợ khi có đánh giá chất lượng từ bên ngoài…)
E. ROPE ACCESS
Thử nghiệm không phá hủy
A. CÁC DỊCH VỤ
1. Kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X, tia Gamma (RT)
2. Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT)
3. Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (PT)
4. Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ (MT)
5. Kiểm tra bằng phương pháp điện từ (ET)
6. Đo độ dầy kim loại bằng siêu âm
7. Giám định sơn
8. Đo độ cứng (HAT)
9. Kiểm tra rò rỉ (LT)
B. CÁC DỊCH VỤ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ CAO
1. Kiểm tra siêu âm tự động (P-Scan)
2. Khảo sát siêu âm ăn mòn (T-Scan)
3. Đo nhiễu xạ bay (TOFD)
4. Phased Array
5. Chụp ảnh phóng xạ xử lý số
6. Phương pháp đo điện trường biến thiên (ACFM)
7. Phương pháp siêu âm sóng dài (GWUT)
8. Kiểm tra rò rỉ từ thông (MFL)
9. Dòng xoáy trường xa (RFET)
10. Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại trong vật liệu (PMI)
Tư vấn quản lý
A. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
1. Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, ISO 22000, ISO/TS 16949, ISO 26000, OHSAS 18000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 17025, BRC, IFS, Global G.A.P, SA 8000, BSCI
2. Hệ thống quản lý tích hợp
4. Quản lý năng lượng -ISO 50001:2011
3. Quản lý rủi ro
B. CÁC CÔNG CỤ/ PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
Six Sigma, LEAN, TQM, Kaizen, 5S, Chi phí chất lượng (COQ), Công cụ thống kê, Công cụ cốt lõi trong quản lý (SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP), Kiểm soát rủi ro
C. PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
1. Chiến lược kinh doanh
2. Tái lập, tái cấu trúc, phát triển tổ chức
3. Quản lý nhân sự
4. Quản lý tri thức
5. Giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
D. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, DÁN NHÃN CE
Đào tạo
A. NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT
1. Chuyên đề về xây dựng: giám sát thi công, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án đầu tư, an toàn lao động, quản lý rủi ro, hợp đồng trong xây dựng, tính toán thiết kế móng nhà cao tầng, kết cấu nhà cao tầng (có xét đến động đất), kiể
2. Đào tạo Hàn & cấp chứng nhận thợ Hàn
B. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ & TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
1. Hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 26000, HACCP, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, ISO 50001, BRC v.v …
2. Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000, bộ luật ứng xử BSCI
3. Các công cụ thống kê, 5S, kiểm soát chi phí chất lượng, TQM
4. 5 công cụ cốt lõi SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP
5. Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN
C. QUẢN LÝ THEO CHỨC NĂNG
1. Quản lý nhân sự
2. Quản lý chất lượng
3. Quản lý sản xuất
4. Quản lý an toàn sức khỏe và môi trường
5. Quản lý năng lượng
D. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN & TỔ CHỨC
1. Phát triển và thay đổi tổ chức (OCD)
2. Kỹ năng phát triển năng lực cá nhân: 20 kỹ năng mềm
3. Kỹ năng phát triển năng lực quản lý
E. XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
Hàng không
A. ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN
1. Đánh giá an toàn hàng không
2. Thẩm định rủi ro hàng không
3. Hỗ trợ chứng nhận trong thiết kế, sản xuất, bảo trì, điều kiện bay, tổ chức chuyến bay và các hoạt động sân bay
4. Thực hiện các khảo sát an toàn bay và khả thi cho các tổ chức hang không, các nhà sản xuất, tổ chức bảo dưỡng và các tổ chức đào tạo.
B. TƯ VẤN KĨ THUẬT
1. Khảo sát và kiểm tra đánh giá các trang thiết bị
2. Đánh giá hiện trạng máy bay đang hoạt động
3. Giải pháp khôi phục hiện trạng của máy bay
C. ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo kĩ thuật bảo dưỡng máy bay theo tiêu chuẩn EASA (APAVE Aeroservices, một tổ chức đào tạo bảo dưỡng được công nhận bởi EASA part 147)
2. Các điều luật hàng không
3. Hệ thống quản lý và các Tiêu chuẩn Chất lượng
4. Các chương trình đào tạo giám định & giám sát kỹ thuật cho Cục Hàng Không Dân Dụng
5. Các chương trình đào tạo khác được thiết kế theo nhu cầu khách hàng
D. HÀNG HÓA NGUY HIỂM
1. Kiểm tra, đánh giá hệ thống đóng gói vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm
2. Đào tạo cho các đối tác về hệ thống vận chuyển (APAVE-BVT là một trong TOP 10 trường được công nhận bởi IATA trên toàn thế giới về hàng hóa nguy hiểm)
3. Tư vấn và hỗ trợ
E. AN TOÀN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ CẢNG HÀNG KHÔNG
1. Khảo sát và kiểm tra
2. Đánh giá cơ sở vật chất
F. ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM
1. Thử nghiệm, đo lường và hiệu chỉnh dụng cụ và trang thiết bị
2. Tư vấn và hỗ trợ thành lập mới và quản lý các trung tâm thử nghiệm
G. GIẢI PHÁP CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ MÁY BAY VÀ CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ
1. Dịch vụ kiểm tra trang thiết bị
2. Dịch vụ bảo trì các trang thiết bị
3. Đo đạc ngoại trường và tính toán
4. Đào tạo
Hạ tầng Kỹ Thuật
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Thẩm tra thiết kế
2. Thẩm tra tổng dự toán
3. Tư vấn đấu thầu
4. Giám sát thi công
5.Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT
6.Chứng nhận phù hợp chất lượng
7. Giám sát công trình đường, cầu, cấp thoát nước, cảng, kè, phi trường, đường cao tốc, hệ thống metro, hệ thống hầm đường bộ,…
B. TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
1. Quản lý dự án
2. Điều hành dự án
C. HỖ TRỢ KỸ THUẬT
1. Tư vấn, cải tạo nâng cấp
2. Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục
Oil&Gas

Năng lực và Kinh nghiệm

Danh mục khách hàng
Tổng công ty Cao Su
Công ty Xây Dựng số 1 hà Nội
Công ty Xây Dựng số 5 Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Mới Nam Thăng Long
Công ty Xây Dựng Công Nghiệp
Công ty Du Lịch và Thương Mại Tổng Hợp Thăng Long
Công ty Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên ( BITI'S )
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt - VITEX
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Tháp
Công ty Cổ Phần Địa Ốc - Du Lịch Đông Hải
Công ty Phát Triển Khu Công Nghệ Cao
Công ty cổ phần địa ốc FIDECO
Công ty Tài Nguyên
Công ty cổ phần xây dựng sông Hồng (INCOMEX)
Ban Quản Lý Dự Án Thành phố Đà Nẵng
Ban Quản Lý Dự Án Dung Quất
Công ty CP hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX
Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiêu Dùng và Thủ Công Mỹ Nghệ Hà Nội (ARTEX)
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Công Ty Xây Dựng Bạch Đằng - Hải Phòng
Ngân hàng phát triển Châu Á
TRENDSETTERS FASHION CO,.LTD
S.E.M THONG NHAT SOFITEL METROPOLE HANOI
Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Vệt Nam (VCCI)
Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam
Ngân Hàng Cổ Phần Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Chí Lộc - Hồ Chí Minh
Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Bình Định
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phàn Phát Triển Nhà - TP HCM
Công Ty Xây Dựng Phát Triển Nhà Quận 3 - TP HCM
Công ty Sửa chữa & đóng tàu Sài Gòn (SAIGON SHIPYARD)
Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư HCM
Công Ty Cổ Phần Trường Tiền
Công Ty Cổ Phần Trường Tiền - Huế
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3-2
Công Ty Cổ Phần Cáp và Vật Liệu Viễn Thông (SACOM
Công Ty TNHH Vạn Phát Hưng
TNHH Nhà nước một thành viên Thăng Long GTC
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ FPT
Công ty Việt Nam Land
Công ty TNHH nhà nước một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội
Công ty Hà Đô - Bộ Quốc Phòng
Công ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc
Công ty Cổ Phần tập đoàn Công nghệ CMC
Công ty Cổ Phần Phát triển Tùng Lâm
Công ty Cổ Phần khách sạn Hải Âu
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Liên Tỉnh
Công ty Cổ Phần Ứng dụng khoa học và Công nghệ Mitec
Công ty Espace Bourbon Thăng Long
Công ty Ciputral Hà Nội Iternational City
Công ty TNHH Hài Hoà
Công ty Liên doanh TNHH Sacidelta
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Hồng
Sở Xây Dựng Hà Nội
Công ty TNHH phát triển mỹ thuật Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư VEAM Tây Hồ
Công ty Gang thép Thái Nguyên
Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
Công ty liên doanh Hà Nội Lakeview
Công ty liên doanh khách sạn Thông Nhất Metropole
Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNN Việt Nam
Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)
Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel-Hancic
Danh mục dự án
Dự án ngành xây dựng
Dự án ngành công nghiệp
Dự án Đào tạo
Dự án tư vấn quản lý
Dự án về hạ tầng kỹ thuật
Các dự án đang thực thi

Liên hệ và hỏi đáp

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

 • 1000 Chuyên gia
 •  
  8
 •  Chi nhánh
 •  
 • 3 Văn phòng đại diện
 •  
  6
 •  Công ty con China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013