Sơ đồ tổ chức Công ty APAVE Châu Á – Thái Bình Dương:

058.1_1.2.2019_Operrational Organization Chart.jpg

058.2_1.2.2019_Functional Organization Chart.jpg

Trân trọng!