D. Giám Sát Chế Tạo, Lắp Đặt Thiết Bị Và Vận Hành Nhà Máy Điện Hạt Nhân

  1. Giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị
  2. Giám sát xây dựng nhà máy
  3. Kiểm soát các thiết bị áp lực ( PE) và các thiết bị áp lực hạt nhân (NPE)
  4. Hỗ trợ kỹ thuật ( Quản lý hệ thống tài liệu nội bộ , hỗ trợ bảo trì , hỗ trợ khi có đánh giá chất lượng từ bên ngoài …)
  5. Đào tạo vận hành an toàn và kiểm soát rủi ro
  6. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác tháo dỡ các công trình hạt nhân ( tính bền vững của công trình , an toàn môi trường ….)

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message