D. Đánh giá an toàn máy

  • Đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 12100 : 2010
  • Xác định tất cả các mối nguy hiểm liên quan đến máy
  • Ức lượng và đánh giá rủi ro
  • Quyết định phương pháp giảm thiểu rủi ro theo tiêu chuẩn hoặc phương án tốt nhất trong ngành công nghiệp

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message