C. Đào Tạo

  • Chuơng trình đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng | máy bay theo tiêu chuẩn EASA APAVE | Aeruservices, một tổ chức đào tạo bảo dưỡng được công nhận bởi EASA part 147.
  • Các điều luật hàng không.
  • Hệ thống quản lý và các Tiêu chuẩn Chất luong
  • Các chương trình đào tạo giám định & giám sát kỹ thuật cho Cục Hàng Không Dân Dụng
  • Các chương trình đào tạo khác được thiết kể | theo nhu cầu khách hàng.

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message