B. Đánh giá an toàn điện

  • Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60364, 60079; QCXDVN 05:2008, QCXDVN 09:2005 trong kiểm tra đánh giá công trình
  • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, so sánh với thực tế 
  • Kiểm tra hiện trường, tiến hành các thử nghiệm để đảm bảo an toàn điện; bao gồm: phép thử nghiệm cao áp, kiểm tra độ cách điện, đo dòng rò, kiểm tra nối đất…
  • Đưa ra hình ảnh thực trạng và báo cáo
  • Đề xuất phương án sửa chữa cần thiết

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message