B. Các Công Cụ / Phương Pháp Cải Tiến Hiệu Suất Và Chất Lượng

Six Sigma, LEAN, TQM, Kaizen , 5S, Chi phí chất lượng (COQ) , Công cụ thống kê, Công cụ cốt lõi (SPC , MSA, FMEA, APQP, PPAP ) , giải quyết rủi ro, kiểm soát rủi ro

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message