A. Các Dịnh Vụ NDT Thông Thường

  1. Kiểm tra bằng phương pháp up ảnh phóng xạ tia X , tia Gamma (RT)
  2. Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT)
  3. Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (PT)
  4. Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ (MT)
  5. Kiểm tra bằng phương pháp điện từ (ET)
  6. Đo độ dày kim loại bằng siêu âm (UTM)
  7. Đo độ cứng (HAT)
  8. Kiểm tra rò rỉ ( LT )
  9. Kiểm tra chân không (VLT)

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message