TÀU CONTAINER 700 T.E.U.

TÀU CONTAINER 700 T.E.U.

 

Dịch vụ của APAVE:

+ CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU: Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ NDT (RT, MT, PT, UT…)