NHIỆT ĐIỆN EDP BRAZI

NHIỆT ĐIỆN EDP BRAZI

Dịch vụ của APAVE:

+ Chế tạo kết cấu thép:Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ NDT (RT, MT, PT, UT…)