Cty Cơ khí Hà Nội

Cty Cơ khí Hà Nội

Phương pháp hàn: GTAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn