CẦU BÍNH – HẢI PHÒNG

CẦU BÍNH – HẢI PHÒNG

Dịch vụ của APAVE:    

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo
+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài
+ Giám chế tạo trong nước
+ Chứng nhận phù hợp