KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 50001:2011

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 50001:2011

Khóa học được thiết kế cho những người thực hiện công tác quản lý năng lượng, các chương trình tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và/hoặc các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm chuẩn  bị xây dựng áp dụng hệ thống quản lý năng lượng  theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 và những người chịu  trách nhiệm thực hiện và duy trì Hệ Thống này.

DT1

 

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

 • Giúp các học viên hiểu rõ các yêu cầu của hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011
 • Nhắc lại yêu cầu về pháp luật đối với hoạt động sử dụng, quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.
 • Trang bị các kiến thức để tổ chức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011;
 • Giúp học viên biết kỹ năng để thực hiện thành công một cuộc đánh giá nội bộ.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:           

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng

¨      Biết cách hoạch định, tổ chức, kiểm soát một cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 hoặc chương trình tiết kiệm năng lượng của Công ty

¨      Hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2011 ở góc nhìn của chuyên gia đánh giá

¨      Sử dụng các kỹ năng cho công tác chuẩn bị, thực hiện đánh giá tại hiện trường và lập báo cáo đánh giá tích hợp

¨      Hệ thống hóa và vận dụng các yêu cầu luật định về quản lý năng lượng cũng như các yêu cầu của các bên liên quan vào các cuộc đánh giá nội bộ.

ĐỐI TƯỢNG NÊN THAM DỰ:

 1. Các cán bộ cốt lõi, các cấp tổ  trưởng, trưởng, phó phòng, Ban lãnh đạo và các thành viên được chọn lựa để thực hiện đánh giá nội bộ nên tham gia khóa học này.
 2. Lãđạo, cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ phụ trách quản lý năng lượng.
 3. Cán bộ được dự kiến tham gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng theo ISO:2011 hoặc chương trình tiết kiệm năng lượng.
 4. Cán bộ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh quản lý năng lượng và các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học

 

THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

¨      Thời gian:                       03 ngày

¨      Địa điểm:                        Thông tin sau.

¨      Ngôn ngữ học:               Tiếng Việt

   Ngôn ngữ tài liệu:          Tiếng Việt                                            

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Ngày thứ 1

 1. Giới thiệu về đánh giá và các khái niệm đánh giá nội bộ và quản lý năng lượng
 2. Giới thiệu các chuẩn mực đánh giá nội bộ theo ISO 50001:2011
 3. Giới thiệu các phương pháp thường được sử dụng khi đánh giá nội bộ ISO 50001:2011
 4. Các công cụ hỗ trợ khi thu thập, phân tích và đánh giá số liệu về quản lý năng lượng
 5. Phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001:2011 dưới góc độ đánh giá

Bài tập phân tích yêu cầu tiêu chuẩn

 

2.    Ngày thứ 2

 1. Phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001:2011 dưới góc độ đánh giá (Tiếp)

Bài tập phân tích yêu cầu tiêu chuẩn

Bài tập phân tích tình huống

 1. Thực hành đánh giá nội bộ: các nguyên tắc đánh giá và kỹ năng đánh giá

Bài tập hoạch định đánh giá

          Bài tập lập checklist đánh giá

 

3.     Ngày thứ 3

 1. Giới thiệu nguyên tắc lập báo cáo đánh giá nội bộ
 2. Yêu cầu của một báo cáo sự không phù hợp
 3. Các lưu ý khi lập báo cáo sự không phù hợp đối với hệ thống quản lý Năng lượng theo ISO 5000:2011

 Bài tập nhóm: Viết báo cáo sự không phù hợp

-          Phân tích tình huống

-          Viết báo cáo sự không phù hợp cho từng tình huống theo dữ liệu của bài ra

Chữa bài tập thực hành

 1. Thảo luận các khó khăn điển hình của học viên trong quá trình đánh giá nội bộ, bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn thường bị bỏ sót hoặc nhận định nhầm lẫn.
 2. Các nội dung chính cần cho 01 cuộc đánh giá nội bộ
 3. Hỏi đáp

Làm bài thi cuối 

 

Tải tài liệu:

 

1.Nhận thức ISO 50001-2011

2. Phiếu đăng ký

Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

 • 1000 Professionals 8
 • Branches
 •  
 • 3 Representative Offices 
 •  
  6
 • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013